Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Střední vzdělání bez maturity v oboru stavebnictví

Popis skupiny podle stavu z roku 2010

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině

Ve skupině působí 255388 osob, to je 5,20 % všech zaměstnaných

Vývoj počtu osob - Střední vzdělání bez maturity v oboru stavebnictví

Průměrná meziroční míra růstu skupiny v zobrazeném období

-1,87 %

Příslušníci skupiny absolvovali nejčastěji následující vzdělání podle klasifikace ISCED-97

NázevPodíl
Stavebnictví a inženýrské stavby99,73%

Nejčastější zaměstnání ve skupině

Příslušníci skupiny pracují nejčastěji v těchto odvětvích podle Klasifikace ekonomických činností NACE Českého statistického ústavu

Podíl žen ve skupině

0,19 %

Věkové složení skupiny

Věkové složení skupiny - Střední vzdělání bez maturity v oboru stavebnictví
Věková skupinaPodíl
do 244,99 %
25-298,51 %
30-3417,77 %
35-3916,94 %
40-4410,55 %
45-4911,39 %
50-5412,85 %
55-5912,99 %
60-643,37 %
65-690,65 %
od 700,00 %

Průměrný věk příslušníků skupiny

42

Podíl nezaměstnaných s tímto vzděláním na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob s tímto vzděláním

7,54 %

Predikované údaje pro období 2011 až 2015 ?

Rozvíjíme a aplikujeme Model pro odhadování vzdělanostních potřeb. Tento model poskytuje pravidelně aktualizované odhady poptávky po práci v pětiletém období a jejího pokrytí absolventy škol v tomto období. Z poměru odhadnuté poptávky po práci a nabídky práce absolventů a krátkodobě nezaměstnaných se stanovuje odhad vyhlídek na získání zaměstnání v souladu se získaným vzděláním pro široký rejstřík skupin vzdělání a zaměstnání v blízké budoucnosti. Podobným způsobem se stanovují vyhlídky na získání vhodně vzdělaného zaměstnance. Tyto informace mohou sloužit decizní sféře, poradcům pro výběr zaměstnání ve školách a také zaměstnavatelům.

Očekávaný počet nových míst

Odhadnutá celková poptávka po práci pro tuto skupinu zaměstnání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 13148 10788 15508
Relativně ke stavu 2010 5,05 % 4,14 % 5,95 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 očekávaný počet nových míst nachází.

Koeficienty napětí na trhu práce

Model pro odhadování vzdělanostních potřeb odhaduje šanci nově příchozího na trh práce získat místo vhodné pro jeho vzdělanostní kategorii. Hodnotí tedy napětí na trhu práce z hlediska uchazeče o zaměstnání. Převaha nabídky práce nad poptávkou po práci snižuje vyhlídky nově příchozího na trh práce získat zaměstnání v souladu se svým vzděláním a naopak zlepšuje vyhlídky zaměstnavatele najít vhodně vzdělaného pracovníka . Převaha poptávky nad nabídkou práce znamená dobré vyhlídky pro získání místa vyžadujícího dané vzdělání a naději na získání vhodně vzdělaného zaměstnance snižuje.

Vyhlídka na získání vhodného zaměstnání (IFLM)

horší až dobrá

Vyhlídka na získání zaměstnance s tímto vzděláním (IFRP)

lepší


Podrobně

Celkový počet nových míst chápe Model pro odhadování vzdělávacích potřeb jako kombinaci expanzní poptávky a náhradní poptávky.

Expanzní poptávka

Expanzní poptávka vyjadřuje změnu poptávky po práci pro danou zaměstnaneckou či vzdělanostní kategorii. V modelu pro odhadování vzdělávacích potřeb se expanzní poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období. Expanzní poptávka je dána expanzí odvětví kde takto vzdělaní působí a může být kladná nebo záporná.

Vývoj zaměstnanosti v odvětvích OKEČ (resp. NACE) v příštích pěti letech je třeba do modelu vložit. Takový odhad žádná instituce v současnosti neprovádí. Omezili jsme se proto na scénář, který je charakterizován těmito předpoklady:

  1. Celkový počet obyvatelstva ve věku 15 až 64 let se bude snižovat v souladu s odhadem demografického vývoje Českého statistického úřadu.
  2. Míra ekonomické aktivity 15 až 64 letých zůstane na současné úrovni cca 70%.
  3. V období příštích pěti let se bude celková míra nezaměstnanosti postupně snižovat až na 5 %.
  4. Podíly zaměstnanosti v sektorech OKEČ (resp. NACE) na celkové zaměstnanosti se budou vyvíjet podobně jako v minulosti.

Snižování nezaměstnanosti až na 5% podle předpokladu c je součástí námi přijatého (optimistického) scénáře. K jeho přijetí nás mimo jiné vede nepříznivý demografický vývoj, podle něhož dojde v kategorii 15 – 64 let v příštích pěti letech k úbytku cca 210 tis. osob. Pokud vývoj míry nezaměstnanosti nebude tomuto předpokladu odpovídat, model přepočítáme s jinými vstupními hodnotami.

Odhadnutá expanzní poptávka po práci pro tuto skupinu vzdělání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně -37167 -41557 -32777
Relativně ke stavu 2010 -14,27 % -15,95 % -12,58 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota expanzní poptávky nachází.

Náhradní poptávka

Náhradní poptávka je dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky vzdělané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. Podstatné je, že pracovní místa zůstávají zachována a jsou obsazována. Místa, která jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se do náhradní poptávky nezapočítávají.

Náhradní poptávka je převážně dána počtem odchodů do důchodu. Míra odchodů do důchodu ve starších věkových kohortách jednotlivých kategorií vzdělání a zaměstnání se v modelu dlouhodobě sleduje. Přijali jsme předpoklad, že se tak pracovníci budou chovat i v příštích pěti letech.

Model je dostatečně flexibilní, aby v budoucnosti postihl možné legislativní změny v této oblasti.

Odhadnutá náhradní poptávka po práci pro tuto skupinu vzdělání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 13148 10527 15769
Relativně ke stavu 2010 5,05 % 4,04 % 6,05 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota náhradní poptávky nachází.