Hlavní stránka | Nápověda | Vyloučení odpovědnosti | VÚPSV

Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a rybářství

Popis skupiny podle stavu z roku 2010

Vývoj počtu zaměstnaných ve skupině

Ve skupině působí 77689 osob, to je 1,58 % všech zaměstnaných

Vývoj počtu osob - Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a rybářství

Průměrná meziroční míra růstu skupiny v zobrazeném období

-1,04 %

Nejčastější vzdělání ve skupině

Nejčastější vzdělání ve skupině - Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a rybářství

Nejvyšší vzdělání ve skupině podle Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED97

ISCEDVzděláníRelativní počet
ISCED 0Bez vzdělání0,00 %
ISCED 1,2Zákl. vzdělání6,17 %
ISCED 3Střední bez maturity60,64 %
ISCED 3,4Střední s maturitou27,75 %
ISCED 5,6Terciární5,44 %

Příslušníci skupiny vykonávají nejčastěji tato zaměstnání podle Klasifikace zaměstnání KZAM-R Českého Statistického úřadu

KódPopisProcent
611Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh29,78 %
614Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech23,03 %
742Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech35,58 %

Příslušníci skupiny pracují nejčastěji v těchto odvětvích podle Klasifikace ekonomických činností NACE Českého Statistického ústavu

Podíl žen ve skupině:

18,29 %

Věkové složení skupiny

Věkové složení skupiny - Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a rybářství
Věková skupinaPodíl
do 245,63 %
25-297,71 %
30-3416,38 %
35-3916,56 %
40-4413,08 %
45-4911,53 %
50-5411,12 %
55-5910,78 %
60-644,88 %
65-691,45 %
od 700,89 %

Průměrný věk příslušníků skupiny

42 let

Relativní počet nezaměstnaných, jejichž poslední zaměstnání spadalo do této skupiny

1,43 %

Predikované údaje pro období 2011 až 2015

Očekávaný počet nových míst

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 12045 9262 14827
Relativně ke stavu 2010 17,52 % 13,47 % 21,57 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 očekávaný počet nových míst nachází.


Celkový počet nových míst chápe Model pro odhadování vzdělávacích potřeb jako kombinaci expanzní poptávky a náhradní poptávky.

Expanzní poptávka

Expanzní poptávka vyjadřuje změnu poptávky po práci pro danou zaměstnaneckou či vzdělanostní kategorii. V modelu pro odhadování vzdělávacích potřeb se expanzní poptávka definuje jako rozdíl mezi zaměstnaností na konci a na začátku odhadovaného období. Expanzní poptávka je dána expanzí odvětví kde takto vzdělaní působí a může být kladná nebo záporná.

Vývoj zaměstnanosti v odvětvích OKEČ (resp. NACE) v příštích pěti letech je třeba do modelu vložit. Takový odhad žádná instituce v současnosti neprovádí. Omezili jsme se proto na scénář, který je charakterizován těmito předpoklady:

  1. Celkový počet obyvatelstva ve věku 15 až 64 let se bude snižovat v souladu s odhadem demografického vývoje Českého statistického úřadu.
  2. Míra ekonomické aktivity 15 až 64 letých zůstane na současné úrovni cca 70%.
  3. V období příštích pěti let se bude celková míra nezaměstnanosti postupně snižovat až na 5 %.
  4. Podíly zaměstnanosti v sektorech OKEČ (resp. NACE) na celkové zaměstnanosti se budou vyvíjet podobně jako v minulosti.

Snižování nezaměstnanosti až na 5% podle předpokladu c je součástí námi přijatého (optimistického) scénáře. K jeho přijetí nás mimo jiné vede nepříznivý demografický vývoj, podle něhož dojde v kategorii 15 – 64 let v příštích pěti letech k úbytku cca 210 tis. osob. Pokud vývoj míry nezaměstnanosti nebude tomuto předpokladu odpovídat, model přepočítáme s jinými vstupními hodnotami.

Odhadnutá expanzní poptávka po práci pro tuto skupinu zaměstnání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně -3776 -7113 -440
Relativně ke stavu 2010 -5,49 % -10,35 % -0,64 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota expanzní poptávky nachází.

Náhradní poptávka

Náhradní poptávka je dána počtem uvolněných pracovních míst pro specificky vzdělané. Důvody uvolnění pracovního místa mohou být: odchod do důchodu, změna zaměstnání a jiné. Podstatné je, že pracovní místa zůstávají zachována a jsou obsazována. Místa, která jsou po odchodu pracovníka určena ke zrušení, se do náhradní poptávky nezapočítávají.

Náhradní poptávka je převážně dána počtem odchodů do důchodu. Míra odchodů do důchodu ve starších věkových kohortách jednotlivých kategorií vzdělání a zaměstnání se v modelu dlouhodobě sleduje. Přijali jsme předpoklad, že se tak pracovníci budou chovat i v příštích pěti letech.

Model je dostatečně flexibilní, aby v budoucnosti postihl možné legislativní změny v této oblasti.

Odhadnutá náhradní poptávka po práci pro tuto skupinu zaměstnání je dána následující tabulkou:

Průměr Dolní hranice Horní hranice
Absolutně 12045 9471 14618
Relativně ke stavu 2010 17,52 % 13,78 % 21,26 %

Dolní a horní hranice určují interval spolehlivosti, v němž se s pravděpodobností 0,95 skutečná hodnota náhradní poptávky nachází.